suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Ajankohtaista > Euroopan rooli pakolaisten suojelussa -seminaarin satoa  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Euroopan rooli pakolaisten suojelussa -seminaarin satoa
04.10.2006

Pakolaisneuvonta ry ja Suomen Punainen Risti järjestivät seminaarin Euroopan rooli pakolaisten suojelussa nyt ja tulevaisuudessa Helsingissä 18.9.2006. Seminaariin osallistui noin 130 kuulijaa, joukossa niin viranomaisia, kansalaisjärjestöjen edustajia, maahanmuuttajien parissa työskenteleviä kuin tutkijoitakin. Tilaisuus sai tukea ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotukselta.

Seminaarin avasi Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, joka muistutti EU:n sitoutumisesta pakolaisten suojeluun. Pakolaisuuden syihin ja lähtömaiden taloudellisiin olosuhteisiin on kiinnitettävä enemmän huomiota, ja vastuunjakamisen pitäisi tarkoittaa uudelleensijoittamisen kehittämistä ja otettavien pakolaisten määrän lisäämistä. Kumpula ilmaisi myös huolensa Suomen pakolaiskiintiön jäämisen vajaaksi korostaen mahdollisuutta ottaa enemmänkin pakolaisia turvapaikanhakijoiden määrän laskiessa.

UNHCR:n Eurooppa-toimiston johtaja Pirkko Kourula esitteli UNHCR:n Euroopan toiminnan painopistealueita, joita ovat turvapaikkainstituution säilyttäminen, suvaitsemattomuuden vastainen taistelu, maansisäinen pakolaisuus ja strategisten yhteistyökumppanuuksien rakentaminen. Vaikka pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut, turvapaikanhakijoiden erottaminen siirtolaisista on entistä vaikeampaa esimerkiksi Välimerellä. Valtiot ovat oikeutettuja tarkistamaan henkilöllisyyden rajalla, mutta rajapolitiikan tulee olla ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja säilöönoton poikkeus eikä sääntö. Turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö ei Kourulan mukaan poistu järjestelmää tiukentamalla, vaan johtaa laittomaan siirtolaisuuteen. Vaikka pakolaisten määrä on vähentynyt, maansisäisiä pakolaisia on entistä enemmän, jopa 25 miljoonaa. Suurin osa pakolaisista on kolmansissa maissa, joten rajat ylittävä strateginen yhteistyö on myös valtion intressien mukaisia siirtolaisvirtojen hallitsemiseksi. Kourula nosti myös esille Euroopan mahdollisuuden näyttää esimerkkiä laajentamalla uudelleensijoittamisohjelmia.

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki puhui Suomen tavoitteita EU:n pakolais- ja turvapaikkapolitiikassa. Tampereella 20.9–22.9.2006 pidettävässä oikeus- ja sisäasianministerien epävirallisessa tapaamisessa on tarkoitus elvyttää ns. Tampereen henki ja hahmotella uusia poliittisia suuntaviivoja kestävien ratkaisujen löytämiseksi pakolaisten suojeluun. Tavoitteena on turvapaikanhakijoiden korkeatasoisen oikeusturvan ja samantasoisen suojelun takaaminen koko EU:n alueella, Toimintaympäristössä on 2000-luvulla kuitenkin tapahtunut suuria muutoksia, ja terrorismin uhka on nostanut turvallisuusnäkökulman aiempaa näkyvämpään asemaan. Turvallisuus ja turvapaikka liittyvät olennaisesti yhteen Rajamäen mukaan, sillä turvapaikan voi tarjota vain turvallinen valtio tai alue. Koko turvapaikkajärjestelmän toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pystytään yksiselitteisesti ja tehokkaasti määrittelemään turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio. Rajamäki korosti myös avoimen, rehellisen ja laajapohjaisen keskustelun tarvetta.

Euroopan pakoalaisjärjestöjen kattojärjestön ECRE:n (European Council of Refugees and Exiles) edustaja Chris Nash puhui Euroopan vastuusta globaalissa pakolaisten suojelujärjestelmässä. Way Forward -julkaisussa ECRE:n määrittämät keskeiset painopistealueet pakolaisten suojelun tehostamiseksi ovat aito vastuunjako, suojelu lähtöalueilla, uudelleensijoittamisen kehittäminen, Eurooppaan pääsyn varmistaminen, oikeudenmukainen turvapaikkajärjestelmä, tehokas kotoutuminen ja turvallinen paluu. EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikkaan tulisi taata samanlainen kohtelu kaikille turvapaikanhakijoille ja aito vastuunjako uudistamalla Dublin II –asetusta. ECRE:n raportin mukaan turvapaikkaprosessi ja mahdollisuus oikeudenmukaiseen käsittelyyn vaihtelevat suuresti EU-maissa, turvapaikanhakijoiden säilöönotto on lisääntynyt ja järjestelmä aiheuttaa paljon sekä inhimillistä kärsimystä että taloudellisia kustannuksia. ECRE on ottanut yhteyttä myös sisä- ja oikeusasioista vastaavaan komissaari Franco Frattiniin nostaen esille ajatuksen Dublin-järjestelmän korvaamisesta kokonaisuudessaan.

Eurokansanedustaja Jean Lambert esitteli EU:n turvapaikkapolitiikan haasteita Euroopan parlamentin näkökulmasta. Euroopan parlamentti on pyrkinyt ottamaan aktiivisen roolin maahanmuuttokysymyksissä sekä laajentamaan yhteispäätösmenettelyä. Euroopan parlamentti on huolissaan seurannut Välimeren tilannetta ja vieraillut Lampedusalla, Maltalla, Kanarian saarilla ja Ceutassa ja Melillassa. Etenkin Maltalla ja Lampedusalla tilanne on lähes katastrofaalinen, eikä siirtolaisilla ole mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Kysymys onkin, millä hinnalla ihmisiä estetään tulemasta EU:n alueelle. Dublin-järjestelmä vaikeuttaa integraatiota, ja sen seurauksena EU:n alueella on enemmän haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Lambert nostikin esiin kysymyksen, haluavatko ihmiset tätä EU:lta. Siirtolaisuus ei ole vain sisäpoliittinen kysymys, vaan turvapaikkapolitiikka ja ulkopolitiikka ovat erottamattomia. Suojelu lähtöalueilla vaatii jatkuvaa rahoitusta sekä laajempaa näkökulmaa mutta myös tarkkaa tietoa alueen ihmisoikeustilanteesta. Vaikka EU:n ulkopuoliset yhteiset pakolaisleirit eivät enää ole virallisesti suunnitelmissa, esimerkiksi Italialla ja Libyalla on jo kahdenkeskeisiä järjestelyjä olemassa. Pelkkien inspiroivien periaatteiden sijaan tarvitaankin sitoutumista ja poliittista johtajuutta.

Kansanedustaja Astrid Thors puhui eduskunnan roolista EU:n pakolaispolitiikkaan vaikuttamisessa. Turvapaikkapolitiikan käsittely eduskunnassa voisi olla nykyistä parempaa, mutta suuren valiokunnan alaisen OSA-jaoston perustaminen on ollut merkittävä edistysaskel. Geneven pakolaissopimuksen huomioiminen ei ole toteutunut täytäntöönpanossa ja Thors korostikin kansalaisjärjestöjen tärkeää roolia päättäjien informoimisessa käytännön ongelmista. Yhteinen turvapaikkapolitiikka ei ole mahdollista ilman yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, mutta työperäisestä maahanmuutosta päätetään kansallisesti, kun taas turvapaikkapolitiikasta EU-tasolla. Thorsin mukaan laittoman maahanmuuton torjunta muistuttaa terrorismin vastaista sotaa, sillä kummassakaan ei ole määritelty politiikan kohteita täsmällisesti, mutta siitä huolimatta niihin panostetaan suuresti. Tukea ja kannustimia pitäisi järjestää enemminkin tehokkaaseen kotouttamiseen, eikä ainoastaan tehokkaaseen palauttamiseen.

Seminaarin päättäneen paneelikeskustelun aiheena oli tehokas ja oikeudenmukainen EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Puheenjohtajana toimi Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Liisa Murto ja panelisteina olivat Pirkko Kourula, sisäasiainministeriön ylitarkastaja Sanna Sutter, ulkoasiainministeriön lähetystöneuvos Ilkka Rentola, Amnestyn Suomen osaston kampanjapäällikkö Niina Laajapuro, Ulkomaalaisviraston tulosalueenjohtaja Matti Heinonen ja työministeriön erikoissuunnittelija Tero Mikkola. Kourula nosti esille kokonaisvaltaisen näkökulman, vastuunjakamisen ja kehityskysymysten tärkeyden mietittäessä EU:n roolia ja globaalia vastuuta Kanarian tilanteesta. Rentola korosti EU:n vahvistunutta roolia pakolaisten suojelussa, mutta epäili laillisten väylien luomisen mahdollisuutta maahanmuuttoon ja turvapaikanhakuun resurssien vähäisyyden vuoksi. Mikkolan mukaan EU:n yhteistä kiintiöpakolaisohjelmaa tärkeämpää on saada useampi maa luomaan oma kansallinen järjestelmä, mitä voidaan edesauttaa jakamalla uudelleensijoittamisen hyviä käytäntöjä EU:n sisällä.

Sutterin mukaan EU:n turvapaikkapolitiikan vähimmäisvaatimukset syntyivät kompromissina, minkä takia tarvitaan lisäksi yhteisiä sitovia käytäntöjä ja läpinäkyvää arviointia ihmisoikeuksien toteutumisesta. Heinosen mielestä Dublin-järjestelmä on mainettaan parempi ja ongelmana on, että kaikki maat eivät noudata yhteisiä säädöksiä. Yhteinen Eurodac-järjestelmä on vähentänyt turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä, mutta kustannusten tasapuolinen jakaminen on välttämätön edellytys EU:n yhteiselle maahanmuuttopolitiikalle. Laajapuron mukaan ihmisillä on todellisia syitä liikkua maasta toiseen oikeudenmukaisen käsittelyn toivossa, ja ongelmat ovat Dublin-asetuksessa itsessään. Oikeudenmukainen käsittelyn varmistamiseksi päätösten tulee perustua luotettavaan tietoon lähtömaiden tilanteesta, hakijalla on oltava riittävästi tietoja menettelyistä oikealla kielellä ja mahdollisuus saada henkilökohtainen käsittely, käyttää lakimiestä ja tulkkia sekä valittaa päätöksestä.

Jukka Könönen


Kirstiina Kumpulan puhe kokonaisuudessaan:  www.pakolaisneuvonta.fi/files/Kristiina_Kumpula_puheenvuoro_1809.doc

Pirkko Kourulan puhe kokonaisuudessaan: www.pakolaisneuvonta.fi/files/Pirkko_Kourula_puheenvuoro_1809.doc

Kari Rajamäen puhe kokonaisuudessaan:
www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/PFS/EF2E430C19D49EECC22571ED002E24AB

Chris Nashin puheenvuoro power point -esityksenä:
www.pakolaisneuvonta.fi/files/Chris_Nash_pp_1809.ppt

Tiivistelmä Jean Lambertin puheesta: www.pakolaisneuvonta.fi/files/Jean_Lambert_puheenvuoro_1809.doc

Tiivistelmä Astrid Thorsin puheesta: www.pakolaisneuvonta.fi/files/Astrid_Thors_puheenvuoro_1809.doc

paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg