suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Turvapaikkamenettely  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Turvapaikkamenettely Suomessa
04.04.2017

Suomi on pakolais- ja turvapaikkapolitiikassaan sitoutunut YK:n pakolaissopimuksen täysimääräiseen soveltamiseen. Turvapaikkamenettelyä ja suojelun myöntämistä säätelevät myös EU:n direktiivit kuten pakolaisen määritelmädirektiivi ja turvapaikkamenettelydirektiivi.

Turvapaikkamenettelyn tulee perustua hakemuksen yksilölliselle käsittelylle. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa tai nopeutetussa menettelyssä.

Lisäksi Suomi vastaanottaa kiintiöpakolaisina YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi katsomia henkilöitä ja muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia. Viime vuosina kiintiö on ollut 750 henkilöä. Kiintiössä on viime vuosina saapunut erityisesti irakilaisia, myanmarilaisia, kongolaisia ja iranilaisia pakolaisia.

YK:n pakolaissopimuksessa on määritelty pakolainen. Siinä ei kuitenkaan ole varsinaisia määräyksiä turvapaikkamenettelystä. Menettelyt vaihtelevatkin eri maissa. Suomessa turvapaikkamenettely perustuu ulkomaalaislakiin.

Euroopan unionin tavoitteena on luoda yhtenäinen turvapaikkamenettely unionin alueelle, mutta jäsenvaltioissa on edelleen eroja menettelyissä.

Turvapaikkahakemus

Suomessa turvapaikkahakemus jätetään poliisille tai rajaviranomaisille, minkä jälkeen hakija majoitetaan turvapaikanhakijoille tarkoitettuun vastaanottokeskukseen, joita on eri puolilla Suomea.

Säilöönotto

Jos hakijan henkilöllisyys tai matkareitti Suomeen ovat epäselviä, hänet saatetaan ottaa säilöön. Pakolaisuuteen kuitenkin usein kuuluu se, ettei pakotilanteessa voi saada mukaansa henkilöllisyyspapereita. Usein pako tapahtuukin salakuljettajan avulla ja väärän passin turvin tai kokonaan ilman passia.

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt sijaitsevat Helsingin Metsälässä sekä Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Muualla Suomessa säilöön otettuja majoitetaan edelleen myös poliisin pidätystiloihin.

Säilöönotto voi kestää joistakin päivistä jopa kuukausiin ja sen jatkamisesta päätetään käräjäoikeudessa kahden viikon välein. Myös kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön maastapoistamisen yhteydessä.

Turvapaikkapuhuttelu

Maahanmuuttoviraston ensimmäisessä puhuttelussa selvitetään turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä ja matkareittiä Suomeen. Tehtävä siirtyi poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuonna 2016. EU-maat ovat ns. Dublin-asetuksessa sopineet siitä, mikä maa on velvollinen tutkimaan turvapaikkahakemuksen, jos hakija on ollut useassa EU-maassa (tai esimerkiksi Norjassa). Jos selviää, että henkilö on hakenut turvapaikkaa esimerkiksi Ruotsista ennen Suomeen tuloaan, hänet yleensä lähetetään Ruotsiin turvapaikanhakuprosessiin.

Varsinaisen turvapaikkapuhuttelun vainon perusteiden osalta tekee Maahanmuuttovirasto. Päätös  turvapaikka-asiassa tehdään turvapaikkapuhuttelupöytäkirjan perusteella. Siksi onkin tärkeää, että turvapaikanhakijan kertomus tulee oikein ja täydellisesti kirjatuksi puhuttelupöytäkirjaan.

Ensimmäinen päätös

Puhuttelun jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee asiassa päätöksen.

Jos päätös on myönteinen, hakija saa yleensä joko pakolaisstatuksen tai oleskeluluvan toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä. Tämän jälkeen hänelle etsitään kuntapaikka ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan alkaa.

Kielteinen päätös voidaan tehdä joko nopeutetussa tai normaalissa menettelyssä tai hakemus voidaan jättää tutkimatta. Päätöksen laatu vaikuttaa mm. siihen, miten henkilön maastapoistaminen voi tapahtua.

Tutkimatta jättäminen

Turvapaikkahakemus voidaan jättää tutkimatta, jos

1) hakija on saapunut turvallisesta turvapaikkamaasta, jossa hän olisi voinut saada turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella ja jonne hänet voidaan palauttaa,
2) hakija voidaan lähettää toiseen EU-valtioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Ensimmäisessä tapauksessa hakija voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 21 päivää, mutta päätös eli käännytys voidaan panna täytäntöön 8. päivänä (joista 5 pitää olla arkipäiviä) sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle. Helsingin hallinto-oikeus voi hakemuksesta kieltää tai keskeyttää käännyttämisen täytäntöönpanon 8 vrk:n määräajan puitteissa.

Myös jälkimmäisessä tapauksessa turvapaikanhakija voi valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 21 päivän kuluessa, mutta Maahanmuuttoviraston päätös eli käännytys voidaan panna täytäntöön välittömästi.

Nopeutettu turvapaikkamenettely

Turvapaikkahakemus voidaan käsitellä nopeutetussa menettelyssä, jos

1) hakija hakee turvapaikkaa Suomesta toisen kerran jo saatuaan kielteisen päätöksen,
2) jos hakija on tullut Suomeen ns. turvallisesta alkuperämaasta tai
3) jos hakemus katsotaan ilmeisen perusteettomaksi.

Tapauksessa 1) turvapaikanhakija saa valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 21 päivän kuluessa, mutta Maahanmuuttoviraston päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi. Turvapaikanhakijalle ei siis ole oikeutta odottaa Suomessa niin kauan, että hän saa valituksensa tehtyä saati siihen asti kunnes hakemus on Helsingin hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Tapauksissa 2) ja 3) hakija voi myös valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 21 päivää, mutta päätös eli käännytys voidaan panna täytäntöön 8. päivänä (joista 5 pitää olla arkipäiviä) sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle. Helsingin hallinto-oikeus voi hakemuksesta kieltää tai keskeyttää käännyttämisen täytäntöönpanon 8 vrk:n määräajan puitteissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli turvapaikanhakija valittaa päätöksestään ja haluaa odottaa Suomessa kunnes valitus on käsitelty, tulee hänen erittäin nopeasti hankkia avustaja. Hakemus täytäntöönpanon keskeytyksestä on tehtävä Helsingin hallinto-oikeudelle lähes välittömästi.

Mikäli Helsingin hallinto-oikeus ei ole ehtinyt ratkaista hakemusta täytäntöönpanon keskeytyksestä määräajassa, voidaan hakijan käännytys panna täytäntöön 8. päivänä päätöksen tiedoksiannosta. Näin on tietenkin myös silloin, kun hallinto-oikeus tekee päätöksen, jossa se ei katso tarpeelliseksi, että hakija odottaa valituksensa lopputulosta Suomessa. Hallinto-oikeus kuitenkin aina käsittelee itse valituksen, vaikka hakija olisi jo käännytetty Suomesta.

Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen normaalissa menettelyssä

Normaalimenettelyssä Maahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä saa valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 21 päivän kuluessa. Turvapaikkapäätösten valitusaikoja lyhennettiin vuonna 2016. Hallinto-oikeudessa asiaa voidaan käsitellä myös suullisesti. Turvapaikanhakija saa oleskella Suomessa sen ajan, kun valitusta käsitellään.

Jos hallinto-oikeus muuttaa Maahanmuuttoviraston päätöksen, se voi katsoa hakijan olevan joko pakolainen tai myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää myös muista kuin kansainväliseen suojeluun perustuvista syistä. 

Valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Jos Helsingin hallinto-oikeus ei muuta Maahanmuuttoviraston tekemää päätöstä, saa päätöksestä edelleen valittaa vain, mikäli siihen saa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) valitusluvan. Valituslupaa on haettava 14 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksestä.  Käännytys voidaan kuitenkin panna täytäntöön hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Pelkkää täytäntöönpanoa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi kuitenkaan hakea muutosta KHO:sta.

Jos valituslupa myönnetään ja asia tutkitaan vielä KHO:ssakin, päätös voi olla kielteinen tai myönteinen. Käytännössä valituslupa myönnetään harvoin ja yleensä Helsingin hallinto-oikeuden päätös jääkin lopulliseksi.

Maahanmuuttoviraston valitusoikeus

Maahanmuuttovirasto voi valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla viraston päätös on kumottu tai sitä on muutettu, jos KHO myöntää valitusluvan.

Ongelmia turvapaikkamenettelyssä

Suomen nopeutettu turvapaikkamenettely on saanut paljon kritiikkiä osakseen. Nopeutetussa menettelyssä turvapaikanhakijan oikeusturva on hänen oikeudelliseen intressiinsä nähden riittämätön. Suurin epäkohta on se, että hakija voidaan käännyttää kahdeksan päivän kuluttua ilman, että muutoksenhakutuomioistuin on ehtinyt ottaa kantaa käännytykseen. Käytännössä aika on liian lyhyt, jotta hakija ehtisi tavata lakimiehen (usein tapaamiseen pitää varata myös tulkki) ja valitus ehdittäisiin tehdä ja mahdollinen vastanäyttö koota. Kahdeksan päivän sisällä tulisi hallinto-oikeuden lisäksi käsitellä hakemus ja tehdä päätös. Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet, että määräajasta tulisi luopua eikä hakijaa saisi käännyttää maasta ennen kuin hallinto-oikeus on ottanut kantaa käännytykseen.

Perheenyhdistäminen

Pakolaisella ja henkilöllä, joka on saanut oleskeluluvan toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella, on oikeus saada Suomeen perheensä. Perheenjäsent voivat hakea oleskelulupaa Suomeen jättämällä hakemuksen Suomen edustustoon ulkomailla. Perheeseen katsotaan kuuluvaksi avio/avopuoliso ja alaikäiset naimattomat lapset.

Maahanmuuttoviraston kielteisistä perheenyhdistämispäätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Lue lisää osiosta Perheenyhdistäminen.

Pakolaisneuvonta ry
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg