suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Hankkeet > Turvapaikanhakijoiden yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet 2016 (AMIF)  
 
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Pakolaisneuvonta ry selvittää yleisen oikeudellisen neuvonnan tilaa ja turvapaikanhakijoiden kokemuksia neuvonnasta
17.08.2016

 

Pakolaisneuvonta toteuttaa vuonna 2016 EU:n AMIF-rahaston tukemaa neuvonta- ja selvityshanketta Yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet. Vuoden loppuun kestävässä hankkeessa selvitetään miten yleinen oikeudellinen neuvonta turvapaikanhakijoille on järjestetty eri vastaanottokeskuksissa eri paikkakunnilla ja millaisia kokemuksia hakijoilla itsellään on saamastaan neuvonnasta. Myös vastaanottokeskusten henkilökunnan, esimerkiksi johtajien ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kartoitetaan. Hankkeen päättyessä arvioidaan, mitkä ovat järjestelmän ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekä millaisin toimenpitein niihin voitaisiin vaikuttaa. 

Osana hanketta Pakolaisneuvonnan lakimiehet pitävät Helsingin transit-vastaanottokeskuksissa viikoittain yleisiä oikeudellisia neuvontatilaisuuksia turvapaikkamenettelystä eli ryhmäalkuinfoja. Tarpeen mukaan ryhmäalkuinfoja uusille turvapaikanhakijoille pidetään myös muualla Suomessa sijaitsevissa transit-keskuksissa. 

Viranomaisilla on Suomessa velvollisuus huolehtia siitä, että hakijat saavat tietoa turvapaikkamenettelystä, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan siinä. Tieto oikeudellisista asioista on kuitenkin usein vaikeaselkoista, lisäksi muutoksia lakeihin ja järjestelmiin tehdään jatkuvasti.

Hankkeen aikana haastatellaan noin 50 taustaltaan erilaista turvapaikanhakijaa transit-keskuksissa ja kerätään tietoa heidän kokemuksistaan siitä, kuinka helposti ymmärrettävää infotilaisuuksissa annettava tieto on ja ovatko infotilaisuudet toimivia. Hankkeessa selvitetään myös, mitkä hakijan taustaan liittyvät tekijät – esimerkiksi lähtömaa, koulutus, sukupuoli – vaikuttavat hänen kykyynsä vastaanottaa ja ymmärtää tietoa turvapaikkamenettelystä. Haastateltavilta hakijoilta kerätään myös ideoita siihen miten ryhmäalkuinfoja voidaan kehittää helpommin ymmärrettävään ja paremmin hakijoiden tiedontarpeita vastaavaan suuntaan.   

Pakolaisneuvonnan hankkeessa tavoitteena on, että turvapaikanhakijatkin osallistetaan mukaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että neuvontaa annetaan mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa yhdenvertaisesti eri puolilla maata sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa.

Hankkeessa haastatellaan myös ns. erityisen haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita, kuten luku- ja kirjoitustaidottomia, kidutettuja ja traumatisoituneita sekä ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä. Pakolaisneuvonnan mielestä on erityisen tärkeää turvata se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville ja eniten neuvontaa tarvitseville tieto menee perille.
 
”Erityisesti tällä hetkellä järjestelmässä on monia haasteita. Sekä lakeja, linjauksia ja tulkintoja on kiristetty, ja myös oikeusapujärjestelmään on tulossa muutoksia. Vastaanotossa ja päätöksenteossa työskentelee satoja melko uusia työntekijöitä, mikä vaikuttaa siihen kuinka hyvin erityisen haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat järjestelmässä tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa avun ja palvelut. Pakolaisneuvonta haluaa omalta osaltaan kartoittaa järjestelmän nykytilaa ja löytää kehittämisen kohteita”, kertoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Elina Castrén. 

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Maahanmuuttoviraston, Helsingin vastaanottokeskusten ja SPR:n, Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen sekä Asianajajaliiton edustajat.    
Hankkeen toteuttamista tukee EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), jonka yhtenä erityistavoitteena on vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseksi.   

Tiedustelut, hankekoordinaattori Sanna Rummakko, puh. 045 312 7593, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi

Lisätietoa EUSA-rahastoista: intermin.fi/
 
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg