Juridiska tjänster

Om du vill ha en jurist från Flyktingrådgivningen, vänligen kontakta oss per epost pan(at)pakolaisneuvonta.fi, eller konfidentiellt genom https://turvaposti.pakolaisneuvonta.fi eller genom växeln p. 09 2313 9300. Bifoga i förfrågan eller håll tillhanda eventuella beslut från Migrationverket eller förvaltningsdomstolen när du kontaktar oss.

Asylärenden

Flyktingrådgivningens alla jurister är specialiserade på lagstiftning som berör flyktingar och utlänningar.

Klagomål över Migrationsverkets beslut kan anföras hos förvaltningsdomstolen. Efter att beslutet har delgivits är det viktigt att snabbt ta kontakt med en jurist. I detta skede har den asylsökande rätt att själv välja sin jurist.

Före Migrationsverkets beslut kan rådgivning och rättshjälp i första hand fås hos statens rättshjälpsbyråer. Flyktingrådgivningens jurist kan hjälpa i det inledande skedet, om den sökande har fått s.k. hänvisning hos rättshjälpsbyrån eller om den sökande är beredd att själv betala kostnaderna.

Om du vill ha en jurist från Flyktingrådgivningen, ta kontakt via mottagningscentralen eller direkt per telefon eller e-post.

Om du inte har tillräckliga inkomster eller egendom kan vi för din räkning ansöka om rättshjälpsbeslut, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I övriga situationer kan du få rådgivning och rättshjälp av vår jurist genom att själv betala för tjänsten, 150 €/timme.

Ytterligare information om internationellt skydd (på finska)

Familjeåterförening

En familjemedlem till en person som erhållit uppehållstillstånd i Finland kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Med en familjemedlem avses medlemmarna i den s.k. kärnfamiljen, dvs make/maka och ogifta barn under 18 år. I undantagsfall kan också andra anhöriga ansöka om och erhålla uppehållstillstånd.

Flyktingrådgivningens jurister bistår i frågor som gäller uppehållstillstånd på grund av familjeband. Besvär över ett negativt uppehållstillståndsbeslut kan anföras hos förvaltningsdomstolen.

Juristens timdebitering är 150 euro, och utöver detta debiteras för eventuella tolkningskostnader. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för klagomålet, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis.

Vår jurist kan ge dej rättslig rådgivning eller hjälp också i ansökningsskedet. I ansökningsskedet är det i allmänhet inte möjligt att få rättshjälp.

Ytterligare information om uppehållstillstånd som beviljas på grund av familjeband (på finska)

Övriga uppehållstillståndsärenden

Uppehållstillstånd i Finland kan sökas också på grund av studier, arbete, utövande av näring eller familjeband. För uppehållstillstånd som beviljats för viss tid måste fortsatt tillstånd sökas innan tillståndet går ut.

Flyktingrådgivningens jurister bistår i olika slag av ärenden rörande uppehållstillstånd och klagomål samt i det skede som gäller fortsatt uppehållstillstånd.

Juristens timdebitering är 150 euro, och utöver detta debiteras för eventuella tolkningskostnader. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för klagomålet, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I ansökningsskedet är det vanligtvis inte möjligt att få rättshjälp.

Ytterligare information om uppehållstillstånd som beviljas på övriga grunder (på finska)
Ytterligare information om fortsatt uppehållstillstånd (på finska)

Medborgarskapsärenden

Man kan ansöka om finskt medborgarskap när man har bott i Finland fyra (de som fått uppehållstillstånd på grund av skydd) eller fem år utan avbrott och uppfyller de övriga förutsättningarna för medborgarskap, såsom kraven på språkkunskap och oförvitlighet.

Flyktingrådgivningens jurister ger råd och bistår i ärenden som rör sökande av medborgarskap. Man kan anföra besvär över ett negativt beslut om medborgarskap.

Juristens timdebitering är 150 euro. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för anförande av klagomål, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I ansökningsskedet beviljas rättshjälp vanligtvis inte.

Ytterligare information om finskt medborgarskap (på finska)

Offer för människohandel

Offren för människohandel befinner sig i en särskilt sårbar ställning och det är krävande att utreda deras situation. Vi är specialiserade på att utreda situationen för personer som eventuellt blivit offer för människohandel och vi hjälper i alla myndighetsprocesser som hänför sig till deras ärende.

Om du misstänker att du själv eller din vän blivit offer för människohandel kan du be om ett sammanträffande med Flyktingrådgivningens jurist. Den första träffen är avgiftsfri. Ett offer för människohandel kan också få gratis rättshjälp.

Ytterligare information om människohandel i Finland (på finska)

Våra jurister

Våra jurister har ett vittomfattande kunnande i frågor som gäller flykting- och utlänningsrätt. Vi är specialiserade på att hjälpa människor som befinner sig i en sårbar situation, såsom barn, offer för tortyr och människohandel samt sexuella- och könsminoriteter.

Hanna Laari

Ansvarig jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Marjaana Laine

Ledande jurist, jur. kand.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Henrietta Heinonen

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Katariina Kinnunen

Jurist, jur. mag.
Papperslöshet

Mia Leisti

Äldre jurist, LL.M.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Elena Murto

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Siiri Sinnemäki

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Sonja Sjöman

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Anna Smallenburg

Äldre jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd – tjänstledig

Ilkka Tuomainen

Jurist, jur. mag.
Papperslöshet

Nelly Vikkula

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd