Familjeåterförening

En familjemedlem till en person som erhållit uppehållstillstånd i Finland kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Med en familjemedlem avses medlemmarna i den s.k. kärnfamiljen, dvs make/maka och ogifta barn under 18 år. I undantagsfall kan också andra anhöriga ansöka om och erhålla uppehållstillstånd.

Flyktingrådgivningens jurister bistår i frågor som gäller uppehållstillstånd på grund av familjeband. Besvär över ett negativt uppehållstillståndsbeslut kan anföras hos förvaltningsdomstolen.

Juristens timdebitering är 150 euro, och utöver detta debiteras för eventuella tolkningskostnader. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för klagomålet, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis.

Vår jurist kan ge dej rättslig rådgivning eller hjälp också i ansökningsskedet. I ansökningsskedet är det i allmänhet inte möjligt att få rättshjälp.

Ytterligare information om uppehållstillstånd som beviljas på grund av familjeband (på finska)