Lahjoittajarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pakolaisneuvonta ry

Osoite: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki

Puh. 09 2313 9300

Sähköposti: pan@pakolaisneuvonta.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö Soili Vivolin

Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse pan@pakolaisneuvonta.fi tai soittamalla 09 2313 9300 (arkisin klo 10-15).

Rekisterin nimi

Pakolaisneuvonta ry:n lahjoittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja kehittää Pakolaisneuvonta ry:n suhdetta lahjoittajiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat lahjoittajasuhde, joka astuu voimaan henkilön tehdessä lahjoituksen Pakolaisneuvonta ry:lle, sekä oikeutettu etu.

Keräämme tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin: lahjoittajan tunnistaminen, lahjoitusten käsittely, lahjoittajan tietojen hallinnointi, lahjoittajasuhteen ylläpito, lahjoittajaviestintä, kampanjointi ja markkinointi, mielipidetutkimukset.

Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää listan Pakolaisneuvonta ry:lle lahjoituksen tehneistä henkilöistä. Yhteystiedot ja nimitiedot on saatu lahjoittajalta itseltään, kun tämä on tehnyt lahjoituksen Lahjoituslomake.fi -palvelussa.

Lahjoittajalta voidaan lahjoituksen tekemisen yhteydessä tai sen jälkeen kerätä seuraavia tietoja: nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, asiointikieli. Rekisteriin voidaan myöhemmin tallentaa myös seuraavia tietoja: asiakasnumero, laskutustiedot, lahjoitushistoria (lahjoituksen määrä, lahjoituksen ajankohta), profilointi- ja kiinnostustiedot, yhteydenottotiedot, luvat ja suostumukset, suoramarkkinointivalinnat, rekisteröidylle kohdistettu viestintä ja siihen liittyvät toiminta.

Pakolaisneuvonta ry säilyttää vain tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tiedot, joiden käsittelylle ei ole enää oikeusperustetta, anonymisoidaan tai poistetaan asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Lahjoittajarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pakolaisneuvonnassa tietoja käsittelevät vain ne Pakolaisneuvonnan työntekijät tai Pakolaisneuvonnan toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Pääsy tietojärjestelmiin on rajattu käyttöoikeuksilla.

Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet saattavat käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi markkinointitarkoituksissa. Näillä kolmansilla osapuolilla ei ole lupaa käyttää tietoa omiin tarkoituksiinsa tai antaa niitä eteenpäin.

Tietojen siirto kolmansiin maihin ja käytettävät suojatoimet

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämiemme kolmansien osapuolten palvelimista saattaa kuitenkin sijaita EU-alueen ulkopuolella.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin tässä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Noudatamme kirjanpito- ja muun lainsäädännön edellyttämää säilytysaikaa. Kun käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole, henkilötieto joko anonymisoidaan tai poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Lahjoittajilla on oikeus tarkastaa tietonsa ja muuttaa niitä. Tiedot voi tarkastaa ja puutteelliset tai virheelliset tiedot korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää Pakolaisneuvonta ry:ltä hänen tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai käyttämällä markkinointi- ja uutiskirjeviestien yhteydessä tarjottavaa peruutusmahdollisuutta.

Lahjoittajalla on oikeus pyytää meitä poistamaan rekisteristämme tiedot, joiden käsittely ei hänen näkemyksensä mukaan ole tarpeen. Käsittelemme pyynnön asianmukaisesti. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme lahjoittajalle perustellun syyn sille, että tietoja ei voi poistaa. Huomioithan, että henkilötietojen poistaminen rekisteristä ei estä suoramarkkinointia tulevaisuudessa. Mikäli tietosi poistetaan lahjoittajarekisteristämme, poistuu myös tieto mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta. Tässä tapauksessa on mahdollista, että hankimme tietosi julkisista lähteistä ja lähestymme sinua uudelleen tulevien kampanjoiden yhteydessä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Muut ehdot

Päivitämme tietosuojaselosteitamme tarvittaessa. Muutokset voivat perustua toimintatapojemme kehittämiseen tai lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön tällä verkkosivulla säännöllisin väliajoin.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä.