Allekirjoita vetoomus

Vetoomus kidutuksen uhrien auttamiseksi on nyt suljettu. Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Luovutimme vetoomuksen sisäministeri Krista Mikkoselle 9.11.2022. Toivomme, että tämä työmme ja välittävien ihmisten tuki saa aikaan muutoksen ja tulevaisuudessa kidutetut ihmiset huomioidaan paremmin turvapaikkaprosessissa.

Kiitos jokaiselle vetoomuksen allekirjoittaneelle!
Haluatko auttaa lisää? Tee lahjoitus Pakolaisneuvonnalle!

Lahjoita tästä!


Kidutuksen uhrien oikeudet turvattava Suomessa!

Arvioiden mukaan noin yksi neljästä pakolaistaustaisesta henkilöstä on joutunut kokemaan kidutusta. Suomella ja sen viranomaisilla on velvollisuus tunnistaa kidutuksen uhrit näiden oikeusturvan takaamiseksi ja turvata kuntoutuspalvelut kidutuksen uhreille.

On tärkeää tunnistaa kidutuksen uhriksi joutuneet turvapaikanhakijat ja selvittää heidän erityistarpeensa heti turvapaikkaprosessin alussa. Hakijalla tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus saada asiantunteva lääkärinlausunto kidutuksen jäljistä ja vaikutuksesta hänen psyykkiseen terveydentilaansa. Näin myös oikea päätös pystytään tekemään ilman tarpeetonta viivettä.

Turvapaikkaprosessissa on kuitenkin ollut jatkuvasti vakavia ongelmia kidutuksen uhrien tunnistamisessa. Vaadi kanssamme oikeutta kidutuksen uhriksi joutuneille!

Allekirjoita vetoomus

Hyvä sisäministeri Krista Mikkonen, vaadin, että valtioneuvosto turvaa kidutuksen uhrien oikeudet Suomessa.

Suomessa asuville kidutuksen uhreille on turvattava pysyvät ja kattavat kuntoutuspalvelut. Turvapaikkamenettelyyn on luotava selkeä valtakunnallinen malli, jonka avulla kidutuksen uhrit tunnistetaan ja heidän erityistarpeensa selvitetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vetoomus on allekirjoitettu 2792 kertaa.


LUE LISÄÄ:

Kidutus on tahallista kovan henkisen tai ruumiillisen kivun tai kärsimyksen aiheuttamista esimerkiksi tietojen saamiseksi, pakottamistarkoituksessa tai syrjintään perustuvasta syystä.

Fyysistä kidutusta on esimerkiksi pahoinpitely tai sähköiskujen antaminen. Seksuaalista kidutusta on esimerkiksi raiskaus tai seksuaalinen nöyryytys. Kidutus voi olla myös psykologista, kuten väkisin hereillä pitämistä tai pitkään eristyksissä pitämistä.

Kidutus ei ole sallittua missään olosuhteissa. Kidutuksen ja muun epäinhimillisen ja ihmisarvoa alentavan kohtelun kielto on ehdoton ihmisoikeus, joka on turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja myös Suomen perustuslaissa. YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa määritellään kidutus ja asetetaan valtioille velvoitteita toimia kidutuksen estämiseksi sekä kidutuksen uhrien kuntoutuksen turvaamiseksi.

Turvapaikkaprosessissa on vakavia ongelmia kidutuksen uhrien ja heidän erityistarpeidensa tunnistamisessa. Tämä johtaa usein myös siihen, että kidutuksen uhrin kertomuksen uskottavuus kyseenalaistetaan virheellisesti. Pakolaisneuvonnan kokemuksen mukaan kidutuksen uhrien tunnistaminen ja erityistarpeiden selvittäminen vaihtelee paljon eri vastaanottokeskuksissa ja eri puolilla Suomea.

Kidutuksen uhrit voivat tyypillisesti kärsiä traumaperäisistä oireista, kuten ahdistuksesta, masennuksesta sekä muistin ja toimintakyvyn ongelmista. Kidutuksen takia moni ei pysty luottamaan viranomaisiin eikä pysty kertomaan kokemuksistaan viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Pakolaisneuvonta vaatii osaamisen ja resurssien turvaamista kidutuksen uhrien tunnistamiseksi ja riittävän tuen tarjoamiseksi turvapaikkamenettelyn aikana. Erityisosaamista vaaditaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja terveyspalveluissa, turvapaikkapuhutteluissa ja päätöksenteossa sekä myös oikeusavussa. On erittäin tärkeää, että kidutuksen uhrit ja heidän haavoittuva asemansa tunnistetaan mahdollisimman pian turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen. Myös haavoittuvaan asemaan liittyvät erityistarpeet tulisi selvittää mahdollisimman pian ja antaa riittävä tuki. Näin myös oikea päätös pystytään tekemään ilman tarpeetonta viivettä.

Pakolaisneuvonnan näkemyksen mukaan turvapaikkamenettelyyn tulisi luoda selkeä valtakunnallinen malli tai mekanismi, jolla luodaan käytännön tasolla edellytykset ja toimintatavat kidutuksen uhrien tunnistamiseksi ja riittävän tuen turvaamiseksi.

Kidutettujen kuntoutus on Suomessa pitkälti kolmannen sektorin toimijoiden vastuulla ja määräaikaisen hankerahoituksen varassa. Kidutettujen hoito ja kuntoutus vaatii erityisosaamista, jota ei tällä hetkellä ole Suomessa riittävästi. Valtakunnallista mallia kuntoutuksen järjestämiseen ei ole ja resurssit vaihtelevat huomattavasti eri paikkakunnilla.

Kaikille kidutuksen uhreille tulee turvata mahdollisuus pysyviin ja kattaviin kuntoutuspalveluihin YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kun hakija on saanut oleskeluluvan, tulee hänen päästä varsinaisen kuntoutuksen piiriin.

Pakolaisneuvonnan juristien työssä näkyy jatkuvasti turvapaikkamenettelyn vakavat ongelmat kidutuksen uhrien ja heidän erityistarpeidensa tunnistamisessa. Jos pakoa edeltänyt kidutus jää selvittämättä, niin olennainen turvapaikkaperuste jää ottamatta huomioon, jolloin riski väärään päätökseen kasvaa väistämättä.

Useat kidutuksen uhriksi joutuneet turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan vuosia, ennen kuin turvapaikka viimein myönnetään. On sekä hakijan että yhteiskunnan etu, että oikea päätös tehdään mahdollisimman pian. Pitkittynyt turvapaikkamenettely merkitsee hakijalle jatkuvaa pelkoa joutua käännytetyksi ja valtavaa psyykkistä kuormitusta. Myös hyvän kotoutumisen edellytyksenä oleva kuntoutus voidaan aloittaa vasta, kun hakijalla on oleskelulupa.

Pakolaisneuvonta on joutunut vuodesta 2009 lähtien tekemään 17 valitusta ja kiireellistä täytäntöönpanokieltohakemusta YK:n kidutuksen vastaiseen komiteaan estääkseen kidutuksen uhrin käännyttämisen ja joutumisen todelliseen vaaraan joutua uudelleen kidutetuksi. Tapauksissa viranomaiset eivät olleet koko menettelyn aikana tunnistaneet aiempaa kidutusta ja/tai ottaneet sitä lain edellyttämällä tavalla huomioon tulevaisuuden uhan arvioinnissa. Kaikissa tapauksissa on saatu täytäntöönpanokielto. Näistä 13 tapauksen käsittely on päättynyt ja hakijoille on myönnetty oleskelulupa, suurimmalle osalle turvapaikka. 

Suomen tulee kantaa vastuunsa ja turvata kidutuksen uhrien oikeuksien toteutuminen turvapaikkamenettelyssä. Tähän tarvitaan lisää erityisosaamista kidutuksen uhrien ja heidän erityistarpeidensa tunnistamiseksi ja riittävän tuen antamiseksi. Lisäksi tarvitaan pysyvää rahoitusta kuntoutuspalveluille.

Toimi nyt. Allekirjoita vetoomus!


Mitkä tiedot toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle?

Toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle vain etu- ja sukunimesi. Emme luovuta vastaanottajalle yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Nimiä ei lähetetä sähköisesti, vaan erikseen tulostettuna.

Auta meitä vaikuttamaan!