Flykting­rådgivningen

Flyktingrådgivningen rf är en medborgar­organisation som grundades år 1988. Dess uppgift är att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland.

Sakkunnig­­organisation

Flyktingrådgivningens historia

Flyktingrådgivningen rf grundades år 1988 under en tid, då asylsökande för första gången började komma till Finland på egen hand. Tidigare hade Finland tagit emot FN:s kvotflyktingar från Chile och Vietnam.

Flyktingrådgivningen grundades av föreningar och privatpersoner, som ansåg att juridisk rådgivning borde organiseras för människor som anlänt till Finland och ansökt om asyl. Vid den tidpunkten hade Finland ännu inte utlänningslagstiftning av nuvarande slag och inte heller etablerade förfaringssätt för dem som ansökte om asyl. Organisationen har under hela sin existens på nära håll följt med utvecklingen av Finlands utlänningslagstiftning och -praxis.

Med om grundandet var också nuvarande medlemsorganisationer, såsom Amnesty Internationals Finlandsavdelning, Helsingfors Universitets Studentkår, Rättspolitiska föreningen Demla ry, Finlands Flyktinghjälp rf, Finlands Studentkårers Förbund rf och Finlands Röda kors.

Verksamhet: Juridiska- och sakkunnigtjänster

Flyktingrådgivningens jurister bistår i asylärenden samt i andra uppehållstillståndsärenden (t.ex. uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning och arbete). Till organisationens specialkunnande hör också att bistå människor som befinner sig i en särskilt sårbar ställning. Till dem hör t.ex. asylsökande barn som inte har någon vårdnadshavare, offer för människohandel, torterade och traumatiserade, asylsökande som tillhör sexuella- och könsminoriteter samt papperslösa.

Juristerna anför vid behov besvär eller ansöker om verkställighetsförbud också hos övernationella domstolar, såsom Europeiska människorättsdomstolen (Europadomstolen) och FN:s kommitté mot tortyr (Committee Against Torture, CAT).

Vid Flyktingrådgivningen arbetar för närvarande tio jurister som är specialiserade på flykting- och utlänningsrätt. Organisationens arbetstagare är fortgående i direkt kontakt med asylsökande som befinner sig i Finland och med andra utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd, och hjälper dem i olika processer. Som följd av detta har Flyktingrådgivningen unik sakkunskap och information i Finland om tillämpningen av lagar och myndighetspraxis samt om inverkan därav på förverkligandet av utlänningarnas rättigheter.

I organisationen följer vi också fortgående med rättspraxis, dvs. domstolarnas avgöranden både här hemma och vid övernationella domstolar. Internationellt samarbete bedrivs också som medlem av flyktingorganisationernas europeiska takorganisation ECRE och dess juristnätverk ELENA. Dessutom är Flyktingrådgivningen en av Finlands tre partner till FN:s flyktingorganisation UNHCR. Här hemma samarbetar Flyktingrådgivningen aktivt med olika organisationer som arbetar med flykting-och invandrarfrågor.

Flyktingrådgivningen bedriver påverkans- och sakkunigarbete t.ex. genom att avfatta utlåtanden om lagförslag. Organisationen hörs regelbundet i ministerierna samt i riksdagens utskott i olika skeden av lagberedningen.

Under de senaste åren har organisationen och dess samarbetspartner bedrivit en kampanj särskilt för asylsökandenas rättsskydd, för att underlätta familjeåterföreningen för dem som får internationellt skydd samt för att höja Finlands flyktingkvot.

Flyktingrådgivningen ordnar också skräddarsydda utbildningar för olika yrkesgrupper, myndigheterna, frivilliga samt studerande.

Ekonomi och förvaltning

Flyktingrådgivningen är en icke vinstdrivande medborgarorganisation. De juridiska tjänster som vi erbjuder finansieras huvudsakligen via den offentliga rättshjälpen. Från och med början av år 2018 har vi i större utsträckning kunnat erbjuda avgiftsfri juridisk rådgivning med bistånd som beviljas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Högsta beslutanderätt i Flyktingrådgivningen utövas av årsmötet. Föreningens styrelse består av representanter för de olika medlemsorganisationerna. Som styrelsens ordförande sedan början av 2022 fungerar Annastiina Ali-Lekkala. Sekreterare för styrelsen är Flyktingrådgivningens verksamhetsledare.

Flyktingrådgivningens medlemsorganisationer är:
Amnesty International Finlands avdelning
Helsingfors universitets studentkår
Människorättsförbundet
Kyrkans Utlandshjälp
Rättspolitiska föeningen Demla ry
Finlands KFUK-förbund
Finlands Flyktinghjälp rf
Finlands Studentkårers Förbund rf

samt Finlands Röda Kors som observatör.