Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen! Detta är Flyktingrådgivningen rf:s tillgänglighetsutlåtande.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Flyktingrådgivningen rf:s (nedan ”Flyktingrådgivningen”) webbplats https://www.pakolaisneuvonta.fi/ och har upprättats 17.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga.

Vi har utvärderat tillgängligheten av tjänsten i samarbete med vår tekniska partner.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller delvis AA-kraven på ‑nivå 2.1enligt Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll WCAG. Undantagen som tillämpas på kraven nämns nedan.

Webbplatsen är ännu inte i enlighet med kraven till alla delar

Det finns vissa problem med tillgängligheten av webbplatsen. De beskrivs nedan. I samtliga punkter hänvisas till det kriterium i WCAG som problemet hänför sig till. Vi strävar efter att åtgärda dessa problem enligt våra resurser. Om du i tjänsten upptäcker ett problem som inte finns med i förteckningen, ta kontakt med oss (se kontaktuppgifterna i slutet av detta utlåtande).

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

Alla PDF-filer som har laddats upp till webbplatsen är inte tillgängliga. PDF-filer bearbetas så att de blir tillgängliga enligt de resurser som vi har. De PDF-filer vars ursprungliga version vår organisation inte har kan vi inte bearbeta så att de blir tillgängliga. Filerna kan innehålla följande tillgänglighetsbrister:

  • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar alternativt textinnehåll. (WCAG 1.1.1)
  • Filerna kan innehålla brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna i filerna kan finnas brister som försvårar användningen av skärmläsare. Tabellstrukturerna har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden eller likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte har länkats till texten och som därför är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker (title) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter. (WCAG 4.1.2, 3.1.2)

Inbäddade videor uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar

I det inbäddade Youtube-innehållet på sidan Kontaktuppgifter visas visuellt två olika rutter och anvisningar om anländning till Flyktingrådgivningens kontor. Samma information finns inte på exakt samma sätt i skriftlig eller hörbar form. Eftersom det skulle leda till en oproportionell börda, kan vi för tillfället inte lägga till en ljudbeskrivning av rutten i videorna. Adressuppgifterna och anvisningarna om anländning finns dock på sidan Kontaktuppgifter i kort textform tillsammans med en karta med alternativ text. (WGAC 1.2.1)

 

Upptäckte du tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Skicka e-post:

viestinta@pakolaisneuvonta.fi

Tillsynsmyndighet

Om du observerar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, administratören av webbplatsen. Det kan ta oss 14 dagar att svara. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats ges detaljerade anvisningar om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten av vår webbplats

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster

Webbplatsens tillgänglighetsbehov utreddes och tillgängligheten förbättrades under år 2021, då Flyktingrådgivningens webbplats förnyades. Vi kommer även i fortsättningen göra vårt bästa för att förbättra tillgängligheten av vår webbplats i den mån det är möjligt inom ramen för de små ekonomiska resurser som vår organisation har.

Denna webbplats har uppdaterats efter betydande ändringar

9.3.2022