Donera

Stöd oss

Donera och bidra till att det internationella skyddet kan förverkligas i Finland.

När det gäller människor som flytt undan krig och förföljelse eller blivit offer för människohandel förverkligas deras likvärdiga rätt till familjeliv, arbete och byggandet av en tryggare framtid inte för närvarande i Finland.

Din donation möjliggör kontinuiteten i vårt påverkansarbete, med hjälp av vilket vi förbättrar situationen för flyktingar, asylsökande, papperslösa och offer för människohandel som befinner sig i en sårbar ställning i Finland. Vi påverkar utvecklandet av utlänningslagstiftningen och -förvaltningen samt främjar samarbetet mellan dem som arbetar med flyktingfrågor.

Flyktingrådgivningen arbetar för att människor och familjer som är i behov av skydd kan komma i säkerhet och få ett rättvist bemötande inför Finlands lag. Grunden för vårt påverkansarbete är den unika expertis som vi samlat in genom vårt praktiska klientarbete.

Att göra en donation är ett effektivt och lätt sätt att stöda vår verksamhet.

GÖR EN ENGÅNGSDONATION

Donera genom en nätbanksbetalning, betalkort eller mobilbetalning genom att klicka på den här länken.

Du kan donera direkt med MobilePay genom att klicka på den här länken i din telefon eller genom att använda koden 42767 i MobilePay-applikationen.

Du kan donera också genom girering till vårt konto. Kontonumret är FI45 1555 3000 1235 97, NDEAFIHH. Använd referensnummer 1070.

Donera via MobilePay

GÖR EN ÅTERKOMMANDE DONATION

Det enklaste och effektivaste sättet att stöda vår verksamhet är att donera en för dig lämplig summa varje månad. Enklast gör du det här genom att i din nätbank göra en kontoöverföring till vårt konto FI45 1555 3000 1235 97 (referens 1070) och göra betalningen återkommande. Be vid behov din banks kundrådgivning om anvisningar.

GRUNDA EN FACEBOOK-INSAMLING

Du kan donera till Flyktingrådgivningen i Facebook eller grunda en Facebookinsamling t.ex. för att fira din födelsedag eller någon annan bemärkelsedag. Skapa insamlingen via den här länken och inbjud din vän att delta! Intäkterna från insamlingen går i sin helhet till Flyktingrådgivningen. Facebook tar inte provision eller debiterar andra utgifter för insamlingen.

SAMLA IN LYCKÖNSKNINGSDONATIONER FÖR ATT HEDRA BEMÄRKELSEDAGEN

En lyckönskningsdonation är ett utmärkt sätt att genom en immateriell gåva komma ihåg en familjemedlems, en arbetskamrats eller en annan närståendes bemärkelsedag. Att donera gåvopengar till ett gott ändamål är ett hållbart och ansvarsfullt sätt att komma ihåg jubilaren. Du kan be deltagarna donera direkt till vårt konto, eller samla in pengarna i en pott och göra donationen på en gång.

Gör donationen direkt till vårt konto FI45 1555 3000 1235 97 (referens 1012). Anteckna ”lyckönskningsdonation” eller motsvarade uppgift i donationens informationsfält. Du kan göra donationen också med MobilePay genom att klicka på den här länken i din telefon eller genom att använda koden 42767 i MobilePay-applikationen.

Stå i kontakt med oss (anna.helttula(at)pakolaisneuvonta.fi) så vi kan sända dig eller den person som firar sin bemärkelsedag ett personligt tack och lyckönskningar.

FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH ANDRA SAMFUND

Skulle ditt företag, din förening eller ditt samfund vilja hjälpa asylsökande i Finland?

Genom att stöda Flyktingrådgivningens arbete inverkar ni konkret på situationen för asylsökande, flyktingar och papperslösa i Finland. Genom att t.ex. donera en del av en försäljning, av intäkterna från en insamling vid ett evenemang eller av ert företags julpresentbudget kan ni tillsammans göra något gott och signalera att ert samfund har förbundit sig till ett jämställt och rättvist Finland. Också olika slag av pro bono-samarbeten är möjliga.

Vi diskuterar gärna om vilket som är det lämpligaste sättet för ert samfund att hjälpa. Ta direkt kontakt med medelsanskaffningschefen Anna Helttula i alla samarbetsärenden.

KONTAKTUPPGIFTER

Om det är något du vill fråga om när det gäller donationer eller vår verksamhet, vänligen ta kontakt. Med e-post når du oss på adressen pan@pakolaisneuvonta.fi.

TACK

Tack för ditt stöd! Utan er som stöder oss skulle vår verksamhet i sin nuvarande form inte vara möjlig.

Det av polisförvaltningen beviljade penninginsamlingstillståndet RA/2021/447 är i kraft fr.o.m. 8.4.2021 i Fastlands-Finland. Med de insamlade medlen främjar vi förverkligandet av de mänskliga rättigheterna genom att täcka de kostnader som organisationens påverkansarbete och information medför.

Genom att dela sidan låter du budet gå vidare och mångfaldigar verkningarna av din donation.