Tietoa järjestöstä

Pakolaisneuvonta on vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä tekevä kansalaisjärjestö sekä ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto. Tältä sivulta löydät tietoa Pakolaisneuvonnan historiasta ja nykyisestä toiminnasta.

Kuvassa kolme ihmistä. Kaksi heistä esittelee kolmannelle jotain. Kolmas ihmisistä hymyilee iloisesti.

PAKOLAISNEUVONNAN HISTORIAA

Pakolaisneuvonta ry perustettiin vuonna 1988 aikana, jolloin Suomeen alkoi ensimmäistä kertaa tulla turvapaikanhakijoita itsenäisesti. Aiemmin Suomi oli vastaanottanut YK:n kiintiöpakolaisia Chilestä ja Vietnamista.

Pakolaisneuvonnan perustivat yhdistykset ja yksityishenkilöt, joiden mielestä Suomeen saapuneille turvapaikkaa hakeville ihmisille oli järjestettävä oikeudellista neuvontaa. Tuolloin Suomessa ei vielä ollut nykyisenkaltaista ulkomaalaislainsäädäntöä eikä vakiintuneita menettelyitä turvapaikkaa hakeville. Järjestö on seurannut läheltä Suomen ulkomaalaislainsäädännön ja -käytäntöjen kehittymistä koko olemassaolonsa ajan.

Perustamisessa oli mukana myös nykyisiä jäsenyhdistyksiä, kuten Amnesty Internationalin Suomen osasto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry, Suomen Pakolaisapu ry, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry ja Suomen Punainen Risti.

TOIMINTA: LAKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Pakolaisneuvonnan juristit avustavat turvapaikka-asioissa sekä muissa oleskelulupa-asioissa (esimerkiksi perheside- ja työperusteiset oleskeluluvat). Järjestön erityisosaamista on myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten avustaminen. Heihin kuuluvat esimerkiksi ilman huoltajaa olevat turvapaikanhakijalapset, ihmiskaupan uhrit, kidutetut ja traumatisoituneet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat sekä paperittomat.

Juristit tekevät tarvittaessa valituksia tai täytäntöönpanokieltohakemuksia myös ylikansallisiin tuomioistuimiin, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) ja YK:n kidutuksen vastaiseen komiteaan (Committee Against Torture, CAT).

Pakolaisneuvonnassa työskentelee tällä hetkellä kymmenen pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunutta juristia. Järjestön työntekijät ovat jatkuvasti suorassa yhteydessä Suomessa oleviin turvapaikanhakijoihin ja muihin oleskelulupaa hakeviin ulkomaalaisiin avustaessaan heitä eri prosesseissa. Tämän seurauksena Pakolaisneuvonnalla on Suomessa ainutlaatuista asiantuntemusta ja tietoa lakien soveltamisesta ja viranomaiskäytännöistä sekä niiden vaikutuksista ulkomaalaisten oikeuksien toteutumiseen.

Järjestössä seurataan jatkuvasti myös oikeuskäytäntöä eli tuomioistuinten ratkaisuja sekä kotimaassa että ylikansallisissa tuomioistuimissa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään myös pakolaisjärjestöjen eurooppalaisen kattoliiton ECRE:n ja sen lakimiesverkoston ELENA:n jäsenenä. Lisäksi Pakolaisneuvonta on yksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kolmesta kumppanista Suomessa. Kotimaassa Pakolaisneuvonta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri pakolais- ja maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Pakolaisneuvonta tekee vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä esimerkiksi laatimalla lausuntoja lakiesityksiin. Se käy säännöllisesti kuultavana ministeriöissä sekä eduskunnan valiokunnissa lainvalmistelun eri vaiheissa.

Viime vuosina järjestö yhteistyökumppaneineen on kampanjoinut erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvan puolesta, kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisen helpottamiseksi sekä Suomen pakolaiskiintiön nostamiseksi.

Pakolaisneuvonta järjestää myös räätälöityjä koulutuksia eri ammattiryhmille, viranomaisille, vapaaehtoisille sekä opiskelijoille.

TALOUS JA HALLINTO

Pakolaisneuvonta on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Tarjoamamme lakipalvelut rahoitetaan pääasiassa julkisen oikeusavun kautta. Vuoden 2018 alusta olemme voineet tarjota laajemmin maksutonta oikeudellista neuvontaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämällä avustuksella.

Ylintä päätösvaltaa Pakolaisneuvonnassa käyttää vuosikokous. Yhdistyksen hallitus muodostuu eri jäsenjärjestöjen edustajista. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuoden 2022 alusta Annastiina Ali-Lekkala. Hallituksen sihteerinä toimii Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja.

Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestöt ovat:

– Amnesty Internationalin Suomen osasto
– Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
– Ihmisoikeusliitto
– Kirkon Ulkomaanapu
– Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry
– Suomen NNKY-liitto
– Suomen Pakolaisapu ry
– Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry

sekä lisäksi tarkkailijajäsenenä Suomen Punainen Risti.